İlkokul - Akademik > İlkokul Eğitim Programımız

İlkokul - Akademik > İlkokul Eğitim Programımız

Eğitim Programımız


Eğitim-Öğretim

Özel İkra İlkokulunda etkili ve heyecan verici farklılaştırılmış sınıflarda, öğrencilerin öğrenme haritaları ve hazırbulunuşluk düzeyleri temel alınarak planlanmış eğitim - öğretim faaliyetleri gerçekleşmektedir. Akademik hayata ilk adımlarını atan öğrencilerimizin derslere karşı olumlu tutum geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ilkokulumuzda, bilginin ezberletildiği yaşantılar yerine; bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme iklimi oluşturulmaktadır.

Ders Saatleri-Yöntem ve Teknikler

Haftada 4 saat olarak planlanan Hayat Bilgisi/Sosyal bilgiler derslerimizde; öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilmeleri için öğrendikleri konu ile ilgili çok boyutlu ilişkiler kurabileceği, merak güdülerini tatmin edebilecekleri ve daha geniş bir dünyaya açılmalarına olanak sağlayan etkinler hayata geçirilmektedir.

Matematik derslerimiz haftada 5-7 saat olarak düzenlenmiştir. Zengin ve geniş bir müfredat dâhilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal gelişimleri sağlanmaktadır. Matematiğin hayatın içindeki yeri öğrenciler tarafından fark edilerek ders kazanımları analiz-sentez ve ürün ortaya konulması ile içselleştirilmektedir.

Eğitimin uluslararası boyutunda başarı için iyi bir İngilizce, daima avantaj demektir. Bu doğrultuda İkra Kolejinde, öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirebileceği, eğlenceli aktivitelerle zenginleştirilmiş haftada 8-10 saat ders verilir.

Okulumuzda her sınıfa haftada 4 saat değerler eğitimi dersi verilir. Değerler eğitiminin amacı, çocukların doğuştan getirmiş olduğu en iyi tarafları ortaya çıkararak onların kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini yardım etmek, insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamak, bireyleri iyi ahlaki özelliklerle donatmak ve bunun devamını sağlamaktır. Öğrencilerimiz, değerler eğitimi zümresinin belirlemiş olduğu ayın değerini, girdiği tüm derslerde konularla bağdaştırarak tekrar eder.

Öğrencilerin zihinsel öğrenme süreci özellikleri (Düşünme Becerileri Eğitim Modeli) dikkate alınarak haftada 9-11 saat olarak planlanan Türkçe derslerinde Altı Şapka, Aşamalı Yapılandırma, Öğrenme Merkezleri, İstasyonlar, Öğrenme Günlükleri, Yaratıcı Okuma gibi farklılaştırılmış pek çok yöntem ve teknikle erken dönemden başlayarak ana dilinin olanaklarını ve gücünü kavratmaya dayalı eğitsel süreçlerin yanı sıra dil becerisinin gelişmesi için de eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmalarına yer verilmektedir.  Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olma fırsatı öğrencilerimize açık olmaktan çok gizli bir disiplin anlayışı içinde zengin öğrenme ortamlarında sunulmaktadır.

https://www.ide.k12.tr/storage/ide_depo/Images/PASS_Tablo_2_20176812.png

Proje Tabanlı Öğrenme

Gerçek öğrenmenin, öğrencinin tüm duyularını harekete geçirmekle mümkün olacağı inancıyla; tüm eğitim-öğretim programları yaparak - yaşayarak öğrenme ve proje tabanlı eğitim üzerine yapılandırılır. Her öğrenci sınıf düzeyinde işlenen proje tabanlı derslerde ortaya çıkan ürünleri sınıf panolarında sergiler ve diğer arkadaşlarına sunarak çalışmalarını paylaşır. Bu paylaşımlarda öğrencilerin sunum becerileri de geliştirilir.

Özel İkra İlkokulu sınıflarında öğrencilerin bilinmeyeni bilinene bağlama yolculuğunda öğretmenlerimiz pozitif enerjileri ve mizahlarıyla zengin deneyimler kazandıran birer rehber konumundadırlar. Öğretmenlerimiz her öğrencinin hazır-bulunuşluk durumuna saygı göstererek gelişimlerini destekler, öğrencilerine keşfetme olanakları sağlayan eşit orandaki ilgi çekici, önemli ve güdüleyici görevler yapılandırırlar. Öğretmen ve öğrenciler öğrenmede işbirliği içerisindedirler.

Ölçme-Değerlendirme

İlkokulumuzda ölçme-değerlendirme ve öğretim ayrılmaz bir bütündür. Süreç ya da sonuç odaklı ölçme-değerlendirmeler ile gelişimleri yakından izlenen öğrencilerimizin, tam öğrenmeye ulaşabilmeleri için her türlü destek öğretmenlerimiz tarafından özel olarak verilmektedir. Ayrıca velilerimiz de web sitemiz üzerinden öğrenci bilgileri ile ölçme-değerlendirme sistemimiz üzerinden sınav sonuçlarına, verilen bire bir eğitimlere, kitap okuma sayfa sayısına, okuma ve matematik becerileri yetisine, veli görüşmelerine, devamsızlık bilgisine ulaşabilmektedirler.

Sınıf Düzeyinde Uzman Öğretmenlik

Özel İkra İlkokulu eğitime başladığı günden bu yana uzman öğretmenlik sistemiyle eğitim - öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sistemde alanında uzmanlaşmış öğretmenler her yıl aynı sınıfı okutur. Okuttuğu sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaş grubu özelliklerini, okuttuğu sınıfta uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri, müfredatın tüm kazanımlarını çok iyi bilir. Öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun ders planı ve materyaller hazırlayarak onları her alanda yetkin kılan bir eğitim ve öğretim süreci sürdürürler.

Hassasiyetlerimiz:

 • Daha iyi ve huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan,
 • Bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden,
 • Değer merkezli,
 • Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip,
 • Kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Görev Bildiklerimiz:

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek eğitim kalitesini sürekli yükseltmek ve ile ilgili tarafların beklentilerini aşan bir eğitim hizmeti gerçekleştirmek,
 • Sürekli öz değerlendirme yaparak iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit etmek ve olası memnuniyetsizliklerin önüne geçebilmek,
 • Veli ve öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir eğitim kurumu olmak,
 • Kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek gösterilen bir eğitim kurumu olmak,
 • Çalışanlarımız ile beraber hedeflerimize ulaşmak için onlara gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek,
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
 • Verimlilik esasına dayalı olarak sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan; bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.